Վզի oսթեոխոնդրոզը այսուհետ խնդիր չէ, միայն պետք է կատարել մի քանի պարզ վարժություն․․․ Հայտնի բժիշկի խորհուրդները

Վզի oսթեոխոնդրոզը այսուհետ խնդիր չէ, միայն պետք է կատարել մի քանի պարզ վարժություն․․․ Հայտնի բժիշկի խորհուրդները։
Քչե-րը կհավատան այն փաստին, որ վզի օստ եոխոն դրոզը կարող է շատ ավելի վտա նգավոր լինել, քան օնկ ոլոգիական հիվանդու
թյունները, բայց, այնուամենայնիվ, դա այդպես է:

Բժիշկ-ռեաբիլիտոլոգ Ալեքսանդր Շիշոնինի բազմաթիվ հի վանդներ պնդում են,որ ավելի լավ է պարանոցի ճիշտ պտույտներ կատա-
րել, քան ամբողջ կյանքում տա ռապել հիպե րտոնիայից և վա խենալ ինֆ արկտից կամ ինսո ւլտից:Շիշոնինը համոզված է, որ հենց
վզի օստ եոխոնդ րոզն է դառնում հիպեր տոնիայի առաջին պատճառը և միայն 5% դեպքերում է հի վանդությունը վերերի կամային
ու ռո ւցքների, վահան աձև գե ղձի և երի կամների պաթ ոլոգիայի հետևանք:

 

Բժ իշկն ապացուցում է օստ եոխոն դրոզի և բարձր ճն շման սերտ կապը․․․Բանն այն է, որ տարիքի հետ վզի ողերը խառնվելու հատ
կություն ունեն և գլխու ղեղը սնուցող ան ոթները սեխմում են։Դրա հետևանքով վերջինս չափազանց քիչ թթ վածին է ստանում և հր
ամայում է սր տին ՝ ավելի մեծ հաճախականությամբ ար յուն մղել և եթե մարդը ունի թույլ սի րտ, ուղ եղը վերահսկում է անոթներին
և մազանո թներին, հրամայելով նրանց ն եղանալ:

Եթե մազանո թները թուլանում են, ուղե ղը ծանրաբեռնում է երի կամները ՝ արգելելով նրանց օր գանիզմից հեռացնել ջուրը ։ Ամեն
ինչ համակարգի ճ նշումը վերահսկելու համար է: Շնորհիվ այս փոփոխության փոխվում է ա րյան կազմը և ավելանում է շաքարի քա
նակը, քանի որ ո ւղեղին պետք է ուժեղացված սնուցում:Իսկ երբ ռեզերվներն ավարտվում են, ին սուլտը գալիս է ։

Սակայն նման հետևանքներից կարելի է խուսափել, եթե ժամանակին ող նաշարի զա րկե րակների սեղմումը հեռացվի:Անո թների
ճնշման պատճառը, որքան էլ տարօրիինակ լինի, հաճախ դառնում է նյա րդային ցն ցումը: Առաջանում է վզի և կր ծքավանդակի
մկանների սպ ազմ։ Այս պատճառով ար յան շրջանառությունը և միջո ղային սկավառակների աշխատանքը խափանվում է, ողերը
դառնում են անկայուն և սեղմում են անո թները:

Ապրեք առողջ

Ձեզ հետաքրքրե՞ց մեր հոդվածը, կիսվեք ընկերների հետ։